Workshop: Startups smart Management Skills

nahrávám mapu....Datum - čas
19.02.2019
17:00 - 21:00

Místo konání
Centrum PANT

Kategorie


Startups smart Management Skills

Na druhém MonkeyData meetupu pro vás ve spolupráci s Future Education Initiative, Centrum PANT a Statutárním městem Ostrava představujeme nový vzdělávací projekt na podporu globálního růstu startupů. V rámci série seminářů se setkáte s Opherem Brayerem a jeho metodologií Stages, která je propojením moderních výukových metod rozvíjejících kreativitu, analytické myšlení a matematické dovednosti.

Workshop bude věnovaný implementaci této metodiky do praxe, konkrétně se zaměřením na startupy, jimž může pomoci v efektivním růstu. Pan Brayer, který se mj. podělí o své zkušenosti s prací se startupy z Izraele a Silicon Valley, odhalí základní techniky manažerských dovedností, strategie napomáhající rozvoji podnikání a vytváření propracovaných obchodních sítí.

V rámci workshopu vystoupí také CEO společnosti MonkeyData Jan Lastuvka, který předvede konkrétní příklady praktických možností aplikování metodologie ve startupu.

Co se dozvíte?
👉Princip fungování metodologie Stages a v čem vám může pomoci
👉Jak využít metodiku Stages k urychlení růstu startupu na globální úrovni
👉Získáte detailnější pohled na oblast inovačních dovedností, strategie řízení a rozvoje podnikání
👉Obohatíte se o osobní zkušenosti s prací se startupy z Izraele a Silicon Valley
👉Praktické ukázky aplikace metodologie v reálném prostředí startupu

Kdo je to Opher Brayer?
Opher Brayer je bývalým učitelem a jazzovým hudebníkem původem z Izraele. Má za sebou bohaté zkušenosti, které získal na základě spolupráce s řediteli vedoucích světových firem a také s pracovníky průmyslových společností. Byl úzkým spolupracovníkem v mezinárodních korporacích jako jsou Intel, Microsoft, HP, Osram, NDS, Motorola, AstraZeneca, NOKIA a další. Jeho cílem bylo nejen upevnění a zdokonalení manažerských schopností ve firmách, ale podílel se také na provázení společností během procesu fúzí a akvizic. Za svou práci obdržel ocenění „Tribeca Disruptive Innovation Award 2018“.

Co je to metoda Stages?
Metoda Stages je propojením moderních výukových metod rozvíjejících kreativitu, analytické myšlení a matematické dovednosti. Jejím cílem je obohacovat společnost o schopné, samostatně uvažující, kreativní, inovativní a aktivní lidi, kteří budou mít vůli měnit naši společnost k lepšímu.
Více na stránkách projektu https://www.stages.global/cs/.

Workshop bude probíhat v angličtině (bez tlumočníka).
Early bird vstupenky budou k prodeji zde za 179 Kč od 30. 1. 2019. Od 12. 2. bude cena vstupenky 279 Kč.

| English
The Future Education Initiative in cooperation with MonkeyData and the city of Ostrava is introducing a new educational project to support startup growth on the global level. In a series of seminars, you will meet Opher Brayer and his methodology Stages that are compiled of modern teaching methods for developing creativity, analytical thinking, and mathematical skills.

The workshop will be dedicated to implementing this methodology into practice, specifically focusing on startups and helping them to grow effectively. Mr. Brayer will share his experience working with Israel and Silicon Valley startups, and reveal basic techniques for management skills, strategies to help develop business, and how to create sophisticated business networks.

As part of this workshop, MonkeyData CEO Jan Laštůvka will be presenting the practical examples of applying this methodology in the startups‘ environment.

What will you learn?
– How Stages works and how it can help to you
– How to use the Stages methodology to accelerate startup growth on a global level
– You’ll get an in-depth look at innovative skills, business management, and business development strategies
– Gain personal insight working with startups in Israel and Silicon Valley from a recognized leader in the field
– Practical demonstrations of the application of the methodology in a real startup environment

Who is Opher Brayer?
Opher Brayer is a former teacher and jazz musician from Israel. He has accumulated significant experience thanks to his cooperation with the directors of world-leading companies and also with industrial workers. He was a close associate in international corporations such as Intel, Microsoft, HP, Osram, NDS, Motorola, AstraZeneca, NOKIA and others. His goal was not only to consolidate and improve management skills in companies but also to manage companies during mergers and acquisitions.
For his work, he received the “Tribeca Disruptive Innovation Award 2018”.

What is Stages methodology?
The Stages method combines modern teaching methods that develop creativity, analytical thinking, and mathematical skills. Its goal is to foster capable, self-reflective, creative, innovative and active people who will have the will to change our society for the better.
For more details visit: https://www.stages.global

The workshop will be in English.
Ticket capacity is limited.
Early bird tickets will be for sale for 179 CZK from 30th January 2019. From 12th February, the ticket price will be 279 CZK.

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal